Zadzwoń: +48 730 580 120

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest działalność społecznie, użyteczna w zakresie pomocy i opieki społecznej w szczególności w zakresie utworzenia i prowadzenia placówki dla osób wymagających pomocy ze względu na wiek lub niepełnosprawność, zapewniającej jej mieszkańcom spokojną, codzienną egzystencję z pełną obsługą, wszechstronną pomocą i profesjonalną opieką w warunkach wysokiego standardu, placówki i życzliwości personelu oraz stymulowanie działań związanych z wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność.

Fundacja zapewnia realizację założonego celu poprzez:

 1. Kompleksowe zagospodarowanie terenu w budynki i urządzenia służące mieszkańcom domu, składającego się z budynku mieszkalnego, budynku rehabilitacji ogólnej , budynku gospodarczo-garażowego, wolnostojącego basenu rekreacyjnego.
 2. Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych o wysokim standardzie, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca do nieskrępowanego funkcjonowania, wypoczynku, higieny, swobodnych kontaktów z pozostałymi mieszkańcami oraz osób spoza placówki.
 3. Stałą współpracę z innymi organami administracji państwowej samorządowej.
 4. Współpracę z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemem osób wymagających pomocy ze względu na wiek i niepełnosprawność w kraju i za granicą.
 5. Współdziałanie z miejscowym samorządem, środowiskami kulturowymi, uniwersyteckimi, młodzieżowymi zgodnie z zainteresowaniem i wolą mieszkańców.
 6. Zapewnienie stałej opieki medycznej i rehabilitacji w placówce.
 7. Finansowanie lub dofinansowanie kosztów pobytu i leczenia osób przebywających w placówce.
 8. Prowadzenie na terenie placówki punktów usługowych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców min. W zakresie codziennej prasy, czytelnictwa, produktów spożywczych, kosmetycznych itp..
 9. Organizowanie i udział w finansowaniu imprez/akcji spełniających funkcje integracyjne edukacyjne, w zakresie działalności statutowej.
 10. Organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku i zwiedzania dla osób potrzebujących pomocy i niepełnosprawnych.
 11. Współpraca z innymi placówkami o tym samym lub zbliżonym profilu działalności statutowej.
 12. Organizowanie i udział w finansowaniu działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów statutowych Fundacji.
 13. Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji i kursów w ramach działalności statutowej.
 14. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym oraz prowadzenie zbiórek na cele charytatywne związane z celami statutowymi Fundacji.
 15. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego.
 16. Prowadzenie warsztatów, terapii, akcji szkoleniowych i informacyjnych.
 17. Organizowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach w Polsce.
 18. Zakup niezbędnych towarów i usług związanych z funkcjonowaniem Fundacji.
 19. Organizowanie kwest pieniężnych.
 20. Organizowanie zbiórek pieniężnych publicznych, wśród firm w kraju i za granicą.
 21. Współprace z podmiotami prowadzącymi działalność zbliżoną z celami Fundacji.

Statut fundacji: